Vedtægter for Stavtrup Fællesråd

Nedenstående vedtægter er de nuværende, formelt gældende, vedtægter vedtaget ved afstemning den 7. maj 2021 i overensstemmelse med bestemmelserne i §13 i vedtægterne af 1987

§ 1 Navn og hjemsted

Fællesrådets navn er Stavtrup Fællesråd.

Fællesrådets hjemsted er Aarhus Kommune.

CVR. nr. 41616261


§ 2 Formål

Fællesrådet er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer-og borgerforeninger, idræts-og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner, borgere m.fl.

Fællesrådet er en af hovedaktørerne i byrådets ønsker om borgerinddragelse og medborgerskab.

Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådet kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events m.v.

Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret. Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.


§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd m.v. i Stavtrup.

Enkeltpersoner med bopæl i området kan optages som individuelle medlemmer. Anmodning om medlemskab skal indsendes til bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes.

Ethvert medlem skal ved indmeldelse angive medlemmets officielle adresse, samt email-adresse,eller den kontaktperson, til hvem officielle henvendelser fra Fællesrådet skal rettes. Ønsker et medlem senere ændringer heri, påhviler det medlemmet at underrette fællesrådet herom.


§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er fællesrådets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 14 dage forinden har betalt forfaldent kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvert medlem kan deltage på generalforsamlingen med to repræsentanter. Enkeltpersoner er repræsenteret ved sig selv.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig og begrundet anmodning herom til bestyrelsen.

Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel, ved udsendelse af dagsorden til hvert medlem, jf. § 3.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før en generalforsamling. Det påhviler bestyrelsen at videresende indkomne forslag til medlemmerne, således at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hver repræsentant har maksimalt en stemme. Ved valg har hver repræsentant et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges. Hver repræsentant må maksimalt tildele én stemme pr. opstillet person, og behøver ikke afgivealle stemmer.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, idet repræsentanter, der undlader at stemme eller tilkendegiver, at de hverken ønsker at stemme for eller imod, ikke indgår i opgørelsen. Andre forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget. Afstemninger om generalforsamlingens beslutninger foretages skriftligt, når dette begæres af mindst 1 mødedeltager, eller når dirigenten træffer beslutning herom. Personvalg finder altid sted ved skriftlig afstemning.


§ 5 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere

 2. Valg af dirigent

 3. Bestyrelsens/formandens beretning

 4. Udvalgsberetninger

 5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år samt godkendelse af kontingent

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor

 11. Valg af revisorsuppleant

 12. Eventuelt


§ 6 Valg til bestyrelsen samt valg af revisorer

På den ordinære generalforsamling er der valg til bestyrelsen, der består af 7medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere er der valg af revisor.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formanden og 3 medlemmer er på valg i lige år, og kassereren 2 medlemmer er på valg i ulige år.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 2 år ad gangen.

Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kassérog evt. sekretær.

Et bestyrelsesmedlem skal være repræsentant for et medlem jf. §3 og skal bo eller arbejde inden for fællesrådets grænser. Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. § 3 udtræder den pågældende af bestyrelsen.


§ 7 Fællesrådets ledelse

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af fællesrådet på møder og varetager dettes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ret til at nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg. I hvert udvalg skal der altid være en repræsentant for bestyrelsen. Bestyrelsen kan koordinere forskelligartede aktiviteter jf. § 2. Fællesrådet tegnes af rådets formand og ét medlemeller af næstformand og tomedlemmer af bestyrelsen i forening.


§ 8 Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 1 revisor.Revisorkan ikke være medlemmer af bestyrelsen.


§ 9 Kontingent

Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet skal betales forud og senest den 31. januar i det kommende år.


§ 10 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af et kalenderår og træder i kraft med virkning fra næstfølgende kalenderårs begyndelse. Udmeldelse fritager ikke for betaling af kontingent for indeværende år.

Såfremt et medlem undlader rettidigt at betale kontingent, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af det pågældende medlem.


§ 11 Medlemsmøde

Bestyrelsen kan arrangere medlemsmøder og offentlige møder. Der skal arrangeres mindst 1 medlemsmøde om året.


§ 12 Opløsning

Til gyldig beslutning om fællesrådets opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke det sidste afholdes mindst 2 uger og højst 6uger efter det første. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fællesrådets formue.


§ 13 Datering

Oprindelige vedtægter vedtaget på beboermøde 16.04.1984, revideret på beboermødem 10.03.1987.

Gennemgribende revidering af vedtægter vedtaget ved afstemning d. 7/5 2021 i forbindelse med valg til Fællesrådets bestyrelse.

 

FORRETNINGSORDEN OG REFERATER

Click to Download

2022-04-28

Referat

Beslutningsreferat taget direkte på mødet.

2022-03-31

Referat

Beslutningsreferat fra mødet

2022-03-22

Referat

Referat fra Stavtrup Fællesråds første Generalforsamling

2022-03-22

Bilag og indkomne forslag

Delt med deltagere i generalforsamlingen forud for afholdelse

2022-03-22

Beretning fra formand og næstforman

Præsenteret af næstforman, Karen Yde, på Generalforsamlingen

2022-02-24

Referat

Beslutningsreferat taget direkte på mødet. (Bær gerne over med sprog/gennemarbejdelse, vi øver os)

2022-01-28

Forslag til vedtægtsændring

Diskuteret over flere møder, formulering godkendt 27/1 2022

2022-01-27

Referat

Bestyrelsesmøde i Stavtrup Fællesråd

2021-11-26

Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen justerer løbende denne forretningsorden. Senest besluttet d. 25/11 2021 og godkendt d. 27/1 2022

2021-11-25

Referat

På dette møde diskuterede vi forskellige emner

2021-05-07

Vedtægter Stavtrup Fællesråd

Gældende version af vedtægter