top of page

Referater

Se bestyrelsens mødereferater og download dem fra filbiblioteket

Bilag og forslag

Se udleveret materiale og indkommende forslag fra medlemmer

Generalforsamling

Se referater, beretninger og dagsorden for Fællesrådets generalforsamlinger

Vedtægter

Se gældende og arkiverede vedtægter for Fællesrådet i filbiblioteket

Vedtægter for Stavtrup Fællesråd

§ 1 Navn og hjemsted 

Fællesrådets navn er Stavtrup Fællesråd. 

Fællesrådets hjemsted er Aarhus Kommune. 

CVR. nr. 41 616 261 

 

§ 2 Formål 

Fællesrådet er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer- og borgerforeninger, idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner, borgere, erhvervsdrivende m.fl. 

Fællesrådet er en af hovedaktørerne i byrådets ønsker om borgerinddragelse og medborgerskab. 

Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådet kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events m.v. 

Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret. 

Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter. 

 

§ 3 Medlemskab 

Som almindeligt medlem kan optages foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd m.v., samt erhvervsdrivende (med 10 fuldtidsansatte eller flere) i Stavtrup. Enkeltpersoner med bopæl i området og erhvervsdrivende med færre end 10 fuldtidsansatte kan optages som individuelle medlemmer.

Erhvervsdrivende, der optages som medlemmer, jf. ovenfor skal have CVR-nummer, og drive virksomhed fra en adresse indenfor Stavtrups geografiske område. 

Det er ikke muligt både at være medlem som erhvervsdrivende og som enkeltperson. 

Anmodning om medlemskab skal indsendes til bestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt anmodningen skal imødekommes. 

Ethvert medlem skal ved indmeldelse angive medlemmets officielle adresse, samt email-adresse, eller den kontaktperson, til hvem officielle henvendelser fra Fællesrådet skal rettes. Ønsker et medlem senere ændringer heri, påhviler det medlemmet at underrette fællesrådet herom. 

 

§ 4 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er fællesrådets øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har anmodet om medlemskab senest 31. december året før, og har betalt kontingent inden udgangen af februar, indeværende år. Generalforsamlingen er også åben for personer der ikke opfylder ovenstående, disse har hverken tale- eller stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Hvert almindeligt medlem kan deltage på generalforsamlingen med to repræsentanter. Individuelle medlemmer kan deltage på egne vegne. 

En repræsentant for et almindeligt medlem, der også er individuelt medlem, kan ved stemmeafgivelse stemme både for det almindelige medlem og som individuelt medlem. En person kan højst repræsentere ét almindeligt medlem på generalforsamlingen. 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig og begrundet anmodning herom til bestyrelsen. 

Der indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel, ved udsendelse af dagsorden til hvert medlem, jf. § 3. 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før en generalforsamling. Det påhviler bestyrelsen at videresende indkomne forslag til medlemmerne, således at disse forslag er medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Hver repræsentant for et almindeligt medlem har en stemme. Ved valg har hver repræsentant et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges. Hver repræsentant for almindelige medlemmer må maksimalt tildele én stemme pr. opstillet person, og behøver ikke afgive alle stemmer. 

Individuelle medlemmer stemmer på egne vegne efter samme princip, men med en stemmevægt på 0,2 stemmer, således at 5 stemmer afgivet af individuelle medlemmer på en kandidat eller et forslag svarer til 1 stemme afgivet af en repræsentant for et almindeligt medlem.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer, idet repræsentanter, der undlader at stemme eller tilkendegiver, at de hverken ønsker at stemme for eller imod, ikke indgår i opgørelsen. 

Andre forslag kan vedtages med simpelt flertal. 

Ved stemmelighed er forslaget ikke vedtaget. 

Afstemninger om generalforsamlingens beslutninger foretages skriftligt, når dette begæres af mindst 1 mødedeltager, eller når dirigenten træffer beslutning herom. 

Personvalg finder altid sted ved skriftlig afstemning. 

 

§ 5 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af stemmetællere 

 2. Valg af dirigent 

 3. Bestyrelsens/formandens beretning 

 4. Udvalgsberetninger 

 5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 6. Behandling af indkomne forslag 

 7. Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år samt godkendelse af kontingent 

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 10. Valg af revisor 

 11. Valg af revisorsuppleant 

 12. Eventuelt 

 

§ 6 Valg til bestyrelsen samt valg af revisorer 

På den ordinære generalforsamling er der valg til bestyrelsen, der består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, hvoraf den ene er første suppleant. Endvidere er der valg af revisor. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i lige år, og 3 medlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.  

Revisor vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kassér og evt. sekretær. 

Et bestyrelsesmedlem skal være enten repræsentant for et almindeligt medlem jf. §3 eller skal stille op som individuelt medlem. Et bestyrelsesmedlem skal bo eller arbejde inden for fællesrådets grænser. 

Såfremt et medlem af bestyrelsen ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem jf. § 3 udtræder den pågældende af bestyrelsen. 

 

§ 7 Fællesrådets ledelse 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af fællesrådet på møder og varetager dettes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne. 

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen har ret til at nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg. I hvert udvalg skal der altid være en repræsentant for bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan koordinere forskelligartede aktiviteter jf. § 2. 

Fællesrådet tegnes af rådets formand og ét medlem eller af næstformand og to medlemmer af bestyrelsen i forening. 

 

§ 8 Regnskab og revision 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Regnskabet revideres af 1 revisor. 

Revisor kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

 

§ 9 Kontingent 

Alle medlemmer betaler et fast årligt kontingent. Kontingentets størrelse for det følgende år fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet dækker medlemsskabet i kalenderåret og skal betales forud og senest udgangen af februar i indeværende år. 

 

§ 10 Udmeldelse og eksklusion 

Udmeldelse skal ske skriftligt inden udgangen af et kalenderår og træder i kraft med virkning fra næstfølgende kalenderårs begyndelse. 

Udmeldelse fritager ikke for betaling af kontingent for indeværende år. 

Såfremt et medlem undlader rettidigt at betale kontingent, anses medlemmet som udtrådt af foreningen. 

 

§ 11 Medlemsmøde 

Bestyrelsen kan arrangere medlemsmøder og offentlige møder. Der skal arrangeres mindst 1 medlemsmøde om året. 

 

§ 12 Opløsning 

Til gyldig beslutning om fællesrådets opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, af hvilke det sidste afholdes mindst 2 uger og højst 6 uger efter det første. 

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fællesrådets formue. 

 

§ 13 Datering 

Oprindelige vedtægter vedtaget på beboermøde 16. 4. 1984, revideret på beboermøde 10. 3. 1987.

Gennemgribende revidering af vedtægter vedtaget ved afstemning 7. 5. 2021 i forbindelse med valg til Fællesrådets bestyrelse. 

Nærværende vedtægt er revideret i 2022 og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 26/10 2022.

Vedtægter og filer: Tekst

FORRETNINGSORDEN OG REFERATER

2022-08-25

Referat

Beslutningsreferat taget direkte på mødet.

2022-06-21

Referat

Beslutningsreferat taget direkte på mødet.

2022-04-28

Referat

Beslutningsreferat taget direkte på mødet.

2022-03-31

Referat

Beslutningsreferat fra mødet

2022-03-22

Referat

Referat fra Stavtrup Fællesråds første Generalforsamling

2022-03-22

Bilag og indkomne forslag

Delt med deltagere i generalforsamlingen forud for afholdelse

2022-03-22

Beretning fra formand og næstforman

Præsenteret af næstforman, Karen Yde, på Generalforsamlingen

2022-02-24

Referat

Beslutningsreferat taget direkte på mødet. (Bær gerne over med sprog/gennemarbejdelse, vi øver os)

2022-01-28

Forslag til vedtægtsændring

Diskuteret over flere møder, formulering godkendt 27/1 2022

2022-01-27

Referat

Bestyrelsesmøde i Stavtrup Fællesråd

2021-11-26

Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen justerer løbende denne forretningsorden. Senest besluttet d. 25/11 2021 og godkendt d. 27/1 2022

2021-11-25

Referat

På dette møde diskuterede vi forskellige emner

2021-05-07

Vedtægter Stavtrup Fællesråd

Gældende version af vedtægter

bottom of page