top of page

Fællesrådet har haft besøg af borgmesteren

I går havde fællesrådet besøg af vores borgermester, Jacob Bundsgaard, til en konstruktiv dialog om, hvordan vi i fælleskab fremmer udvikling af det gode liv i Stavtrup.


Sammen når vi længere

Fællesrådet præsenterede borgmesteren for den bærende værdi i vores lokalsamfund ’Sammen når vi længere’ – et gennemgående princip i det omfattende frivillige arbejde, som så mange af os bidrager til i Stavtrup - hvor et stærkt sammenhold, engagement, medansvar og medborgerskab kommer til udtryk hver gang vores lokalsamfund står overfor en udfordring. Frivillighed kommer til udtryk overalt i Stavtrup:

 • pensionister, der bidrager med deres tid som skoleonkler og -tanter i Højvangskolen

 • borgere, der arbejder på at øge biodiversiteten og gøre Stavtrup ”vildere”,

 • TrygiStavtrup der gør en stor indsats for at tage hånd om udfordringer blandt ungdommen,

 • De frivillige, der er trænere, frivillige og driver Stavtrups mange idrætsforeninger,

 • Gruppen, der arbejder for udvidelse af halkapacitet og skabelsen af et samlingssted i Stavtrup,

 • De frivillige der driver cafeen i Lokalcenter Søholm

Eksemplerne var for mange til at alle kunne nævnes, men vi fik med eksemplerne illustreret for borgmesteren at det er stærkt fællestræk for frivilligheden i Stavtrup, at der er et brændende ønske om at værne og bidrage til velfærdssamfundet i vores lokalsamfund. Fællesrådet vil gerne takke borgmesteren for en konstruktiv dialog om de strukturelle udfordringer vores lokalsamfund står med. Særligt fokus på motorvejsstøj

Stavtrup har gennem mange år har været plaget af tiltagende støjgener. I den sidste tid har mange i Stavtrup oplevet at problemerne er blevet betydeligt større, og den dårlige nyhed er, at en række af kommunens gennemførte eller planlagte trafikpolitiske beslutninger vil medføre en betydelig forværrelse af problemerne. Derfor kom en betydelig del af mødet med borgmesteren til at omhandle netop denne problematik.


Formand for Stavtrup Netværket og en af initiativtagerne til gruppen RoiStavtrup, Christian Holch, præsenterede borgermesteren for støjproblematikken, herunder de beregninger fra SWECO, som gruppen har fået udarbejdet (materialet som blev brugt under mødet uploades sammen med dette opslag).


Nye beregninger viser, at støjen fra Aarhus Syd Motorvejen i Stavtrup i de næste 20 år bliver så voldsom, at endnu flere borgere i Stavtrup i fremtiden vil opleve at have deres bolig liggende i et område med sundhedsskadelig trafikstøj, såfremt der ikke etableres støjdæmpning langs motorvejen. Og så tager beregningerne endda ikke højde for følgende forhold, som vil medføre endnu flere biler på "vores" del af motorvejen:

 • flytningen af Mols Linjens færgeleje

 • Bering-Beder-vejen, som flytter meget indfaldende trafik syd fra Aarhus ud på motorvejen

 • Helhedsplan Viby, der flytter trafikken over Viby Torv ud til motorvejen

 • Marselistunellen, der vil medføre en forøgelse af især lastbiltrafikken

 • Tilslutningsramper i Stavtrup til Aarhus Syd Motorvejen.

Alt i alt ser det altså ikke godt for Stavtrups fremtid i forhold til støjgener. Vi gav klart udtryk for, at Stavtrup har brug for hjælp fra borgermesteren og byrådets side, så vi i fælleskab kan fremme udviklingen af det gode liv i Stavtrup, hvilket reduktionen af disse støjgener er en afgørende del af. Vi tilkendegav også meget klart, at vi synes, at de politikkere, som er med til at træffe de beslutninger, som flytter flere biler til Aarhus Syd Motorvejen, skylder Stavtrup at sikre en effektiv bekæmpelse af de støjgener, som følger med.


Vi indgik i konstruktiv dialog med borgmesteren om konkrete forslag fremlagt af RoiStavtrup:

 • Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af støjvold på en privat grund langs den sydligste del af Aarhus Syd Motorvejen – denne ansøgning ser Fællesrådet gerne kommunen imødekommer snarest muligt.

 • Der ønskes udførelse af støjvold på kommunens grund langs Aarhus Syd Motorvejen, evt. med overskudsjord fra store byggeprojekter i byen. Støjvolden og områderne omkring den vil kunne evt. anvendes til rekreativ udnyttelse såsom mountainbike route eller ny/vild natur, så den tjener to eller flere formål på samme tid.

 • Der ønskes ansøgning til vejdirektorat om en betydelig hastighedsnedsættelse på motorvejstrækningen, som tilfældet er på flere bynære motorvejsstrækninger i København.

 • Der ønskes ansøgning om etablering af fast fartkontrol på strækningen, hvilket ligeledes kendes på bynære motorvejsstrækninger i København.

 • Der ønskes ansøgning om midler fra ”Aftale om sammenhængende Danmark” til etablering af støjskærm på strækningen langs Døde Å.

Borgmesteren var lydhør og indgik i en konstruktiv dialog med Fællesrådet. Vi glæder os over, at borgmesteren anerkendte, at kommunen skal se på, hvor problemerne med støj er størst, uanset om støjgeneren stammer fra en kommunal- eller statsvej. Det indebærer nemlig helt konkret, at borgmesteren lovede, at han ville sikre, at støjen i Stavtrup fra Aarhus Syd Motorvejen nu vil blive inkluderet i kommunens kommende støjhandlingsplan, så det kan indgå i prioriteringen af bekæmpelsen af støjgener under næste års budgetforhandlinger, hvor det var borgmesterens indstilling, at der generelt skulle afsættes flere penge fra kommunens side, fordi problemet med trafikstøj var så stort. Vi opfordrede i denne forbindelse kraftigt til, at der ved denne prioritering blev taget særligt hensyn til den forværrelse af problemerne, som de mange konkrete trafikale beslutninger har ført til for netop Stavtrup. Borgmesteren spurgte til prisen for en støjvold på de kommunale arealer fra Vestergårdsvangen til Ormslevvej. Vi oplyste i den forbindelse, at kommunen tidligere har lavet beregninger på dette, men at der i den forbindelse være indregnet en urealistisk salgpris på de arealer, der skulle udlægges til støjvold. Borgmesteren tilkendegav klart, at han ikke mener, at den form for kassetænkning skal indgå i beregningerne på omkostningerne ved etablering af støjvold på kommunens grund. Fællesrådet vil gå videre med dette i forhold til Teknik & Miljø.


Vi oplevede grundlæggende, at borgmesteren havde stor forståelse for vores problemer med støjen men også, at han er meget forsigtig i forhold til at love noget konkret, der koster penge. Han opfordrede os også kraftigt til at fortsætte arbejdet med at sikre os politisik opbakning både lokalt og nationalt. Andre forhold, der blev drøftet med borgmesteren

Angående støjgener fra lastbiltrafik, der bruger vores villaveje til gennemkørsel, anbefalede Borgmesteren vi kan se på muligheder for begrænsning af gennemkærende tungtrafik – dette vil Fællesrådet arbejde videre med.

Ud over støjproblemet har vi gjort borgmesteren opmærksom på, at kapaciteten på både skole- og dagtilbudsområdet har været en stor udfordring igennem et årti. En udfordring skabt af massiv udvidelse af byen, hvor infrastrukturen ikke fulgte i takt med byudviklingen. Nu er vi snart ved at være der, hvor kapaciteten forventes at harmonere med det eksisterende behov, når skolens tilbygning færdiggøres i løbet af vinteren. Det er derfor vores appel til Borgmesteren, at hvis der sker yderligere byggemodning i Stavtrup vil det forudsætte samtidig udvidelse af kapacitet så vi undgår forringelse af velfærdskvaliteten og serviceniveauet i Stavtrup igen. En anden udfordring er mangel på sundhedshus eller sundhedsklinik i Stavtrup, så vores borgere skal langt efter læge eller sygeplejerske. Især kan det være en udfordring for vores ældre, men en lokal sundhedsklinik vil kunne skabe trygge rammer også for nybagte forældre. Fællesrådet har fået feedback og vil arbejde videre på sagen. Tak til borgmesteren for en konstruktiv og løsningsorienteret dialog!

Ro i Stavtrup - mindmap møde Bundsgaard
.pdf
Download PDF • 19.14MB

....


616 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page