top of page

Århus Kommunes Planstrategi 2023 og betydning for Stavtrup

Planstrategien er det overordnede grundlag for udvikling af by og natur i Århus kommune og sætter ramme og retning for, hvor kommunen vil bevæge sig hen i de kommende år.


Byrådet, ud fra principperne om borgerinddragelse, ønsker at bringe lokale synspunkter i spil i udformning af planstrategien. Kommunen har derfor i indledning af arbejdet med den nye planstrategi 2023 inviteret fællesrådene til et møde i november, hvor overordnede temaer blev først præsenteret af Kommuneplanchef Lars Høeberg og efterfølgende drøftet blandt fællesrådenes repræsentanter i små grupper.


Planstrategien har stor betydning for Stavtrup, da den i sidste ende påvirker udformning af nye lokalplaner samt ændring af eksisterende lokalplaner. Et konkret eksempel på hvordan Planstrategien kan påvirke Stavtrups udvikling i fremtiden vil kunne ses i omfanget af nye udstykninger af grunde til salg, samt hvilke boligtyper, der kan bygges på disse grunde. Et andet konkret eksempel kan være ændring af lokalplan, som vil muliggøre nedrivning af en-familie huse og opførelse af mindre rækkehuse eller etageboliger på samme grunde. Et tredje eksempel kan være udvikling af trafikal infrastruktur og offentlig trafik.


I Fællesrådet vil vi også inddrage temaer fra planstrategien i det fortsatte arbejde med lokalsamfundsbeskrivelsen for Stavtrup.


Udformningen af Planstrategien tager afsæt i følgende tre scenarier for kommunens fysiske udvikling:


Scenarie 1 ”Bæredygtig byvækst langs byens akser og i knudepunkter”

Udvikling langs letbane og planlagt let- og nærbane hvor princippet for bystruktur og faciliteter går udenom Stavtrup. Dette kan f.eks. resultere i yderligere forringelse af offentlig transport til/fra Stavtrup med færre busafgange især i ydertimer og weekend.