top of page

Århus Kommunes Planstrategi 2023 og betydning for Stavtrup

Planstrategien er det overordnede grundlag for udvikling af by og natur i Århus kommune og sætter ramme og retning for, hvor kommunen vil bevæge sig hen i de kommende år.


Byrådet, ud fra principperne om borgerinddragelse, ønsker at bringe lokale synspunkter i spil i udformning af planstrategien. Kommunen har derfor i indledning af arbejdet med den nye planstrategi 2023 inviteret fællesrådene til et møde i november, hvor overordnede temaer blev først præsenteret af Kommuneplanchef Lars Høeberg og efterfølgende drøftet blandt fællesrådenes repræsentanter i små grupper.


Planstrategien har stor betydning for Stavtrup, da den i sidste ende påvirker udformning af nye lokalplaner samt ændring af eksisterende lokalplaner. Et konkret eksempel på hvordan Planstrategien kan påvirke Stavtrups udvikling i fremtiden vil kunne ses i omfanget af nye udstykninger af grunde til salg, samt hvilke boligtyper, der kan bygges på disse grunde. Et andet konkret eksempel kan være ændring af lokalplan, som vil muliggøre nedrivning af en-familie huse og opførelse af mindre rækkehuse eller etageboliger på samme grunde. Et tredje eksempel kan være udvikling af trafikal infrastruktur og offentlig trafik.


I Fællesrådet vil vi også inddrage temaer fra planstrategien i det fortsatte arbejde med lokalsamfundsbeskrivelsen for Stavtrup.


Udformningen af Planstrategien tager afsæt i følgende tre scenarier for kommunens fysiske udvikling:


Scenarie 1 ”Bæredygtig byvækst langs byens akser og i knudepunkter”

Udvikling langs letbane og planlagt let- og nærbane hvor princippet for bystruktur og faciliteter går udenom Stavtrup. Dette kan f.eks. resultere i yderligere forringelse af offentlig transport til/fra Stavtrup med færre busafgange især i ydertimer og weekend.Scenarie 2 ”Naturen i fokus og balanceret vækst inden for byens grænser”

Udviklingen tager afsæt i eksisterende lokalsamfund, hvor bygrænsen låses så byen udvikler sig i højden. På den måde bliver der mere plads til naturen og rekreative områder i hele kommunen, også i Stavtrup. Dette scenarie kan medføre fortætning i Stavtrup ved, at der bygges flere rækkehuse og etagebyggeri i stedet for parcelhuse.
Scenarie 3 ”Spredt byudvikling i hele kommunen og plads til mange boligtyper”

Udvikling med udgangspunkt i eksisterende lokalsamfund hvor små byer udvikles i bredden og eventuelt sammensmelter. Her vil Stavtrup udvikles udadtil mod Viby og Ormslev.
Strategien for byudvikling har betydning i sidste ende for den retning Stavtrup vil tage. Den påvirker vores boligform, naturen omkring os, vores skole, daginstitutioner, sportsfaciliteter, cykelstier, offentlig transport og sikring af levende bymiljø.


Arbejdet med planstrategien fortsætter i det kommende halvår og forventes at blive sendt til høring sidst på foråret 2023 med vedtagelse i byrådet sommeren 2023. Fællesrådet følger op på processen og vil gerne invitere alle interesserede til et møde, hvor vi i fællesskab vil drøfte principperne for udvikling i vores lokalsamfund ud fra de tre scenarier. I sammenhæng hermed vil vi afsøge mere konkrete ønsker og interesser, som vi der bor og arbejder i Stavtrup har for områdets udvikling.


Mødet vil blive holdt i forbindelse med et ”Stavtrup mødes” møde onsdag den 25. januar, og vil danne grundlag for et kvalificeret høringssvar om Planstrategi 2023.

499 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page